Tel:

0649408684

Email

info@fysiotherapieaandemaas.nl

Adres

Albrandswaardsedijk 74T, 3172 AA Poortugaal

Fysiotherapie Groenink hecht veel waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren we u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Verzamelen van informatie

Wanneer u bij Fysiotherapie Groenink een behandeling heeft moeten we gegevens over u verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met u, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. Wanneer u wordt doorverwezen via ZorgDomein of ChronischZorgNet wordt een deel van deze gegevens al aangeleverd bij ons door de verwijzing die is opgesteld.

Fysiotherapie Groenink kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Burgerservicenummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Sekse;
 • Zorgverzekeraar en zorgverzekeraarscode (UZOVI);
 • Polisnummer;
 • Polis informatie van de zorgverzekeraar;
 • Medische gegevens;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Naam van andere betrokken zorgverleners en medische specialisten, zoals (huis)arts, specialist, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste.

De verzamelde informatie wordt altijd geregistreerd in:
– het softwareprogramma voor agenda beheer, dossiervorming en declaraties naar de zorgverzekeraar.

En indien dit van toepassing is op uw zorgvraag, in de volgende programma’s:
– het softwareprogramma voor het aanvragen van therapeutische elastische steunkousen (TEK)

Fysiotherapie Groenink blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Gebruik van informatie

Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

 • Om een goede medische behandeling te geven
 • Het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk (declaratie)
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
 • Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 20 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Doorsturen van informatie

Fysiotherapie Groenink stuurt alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

 • Uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden.
 • Bij verdenking van huiselijk geweld of kindermishandeling volgen we de meldcode opgesteld door het KNGF-meldcode aan VeiligThuis.
 • Naar andere zorgverlener(s) wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Met uw mondelinge toestemming:

 • Uw NAW-gegevens en medische gegevens met andere zorgverleners;
 • Uw e-mailadres naar QDNA (ZorgDNA). Dit bureau verzorgt het door de zorgverzekeraars verplichte onderzoek naar klantervaringen, de PREM;
 • Uw geboortejaar, geslacht, UZOVI code en behandelgegevens (zoals ze uitgebreid staat beschreven in dit document) naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) ter verbetering van de fysiotherapeutische zorg.
 • Lees hier meer informatie over de doorgestuurde gegevens naar het NIVEL

Beveiliging

Fysiotherapie Groenink neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Fysiotherapie Groenink maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op de website van Fysiotherapie Groenink.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie Groenink verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons.

Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Groenink hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

De website van Fysiotherapie Groenink heeft links naar andere websites van derde partijen. Fysiotherapie Groenink kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer u de website van Fysiotherapie Groenink verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van uw privacy. Wees u hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende website goed door.

Opslag van gegevens

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten

Als cliënt heeft u rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze kunt u vinden op de website van de rijksoverheid.

Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Aan de vraag om vernietiging van het medisch dossier door een cliënt, is Fysiotherapie Groenink verplicht binnen vier weken te voldoen. Indien een verzoek geweigerd wordt door Fysiotherapie Groenink, zal dit schriftelijk aan de cliënt meegedeeld worden, inclusief de reden hiervoor. Fysiotherapie Groenink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen, over de manier waarop Fysiotherapie Groenink omgaat met uw persoonsgegevens, bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijk kwaliteit te bieden aan de patiënt. U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van Fysiotherapie Groenink zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen onze fysiotherapiepraktijk, over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het belangrijk om dat kenbaar te maken aan ons. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

1) Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. Ook indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

2) Overleg met de leidinggevende van uw behandelend fysiotherapeut

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met zijn/haar leidinggevenden. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen die eventueel kan plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met de leidinggevenden wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

3) Een schriftelijke klacht indienen

Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door per post of mail (info@fysiotherapieaandemaas.nl) uw klacht aan ons kenbaar te maken. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:

– De precieze omschrijving van uw klacht, waar bent u ontevreden over?

– Welke verbetering u zou willen aandragen om de klacht in de toekomst te voorkomen

– Eventueel de naam van de persoon waar uw klacht over gaat

4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door het KNGF of het SKF.

Complicatie, incident of calamiteit

Indien er sprake is van een complicatie, incident of calamiteit volgen we de richtlijnen die zijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De fysiotherapeuten houden zich aan de verplichtingen die zijn beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Vragen of opmerkingen

Wanneer u een vragen of opmerkingen heeft over deze privacy verklaring, kunt u een mail sturen naar info@fysiotherapieaandemaas.nl

Wijzigingen

Deze verklaring kan gewijzigd worden. Huidige versie: 04-11-2021

Zie hier het gehele document: